Zásady ochrany osobních údajů

Základní informace

Za účelem přijetí těch nejvyšších a nejpřísnějších standardů na poli ochrany a nakládání s osobními údaji poskytujeme tyto základní informace a zavazujeme se jej prosazovat v rámci fungování společnosti, ve svých interních záležitostech i vně společnosti, a to zejména ve styku se svými zákazníky, obchodními partnery a třetími osobami.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je

MVDr. Pavel Vokrouhlík

IČ: 750 19 469

DIČ: CZ7602110615

se sídlem: Příbram VII, 28. října

provozovna a doručovací adresa Drkolnovská 647, 261 01 Příbram V

kontaktní údaje:

email:         klinika@nazdabori.cz

telefon: +420 603 326 868

www: nazdabori.cz

a jako správce osobních údajů spravujeme a zároveň zpracováváme osobní údaje fyzických osob.

 

Termíny

Nakládání s osobními údaji (zpracování)

je jakákoli operace či soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je jejich shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, organizace, ukládání, úpravy či změny, vyhledávání, konzultace, použití, zpřístupňování přenosem, šíření či poskytování jiným způsobem, seřazování či kombinování, blokování, mazání či likvidace. To zahrnuje i ruční zpracování osobních údajů ve strukturovaných složkách.;

 

Osobní údaje (údaje)

jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.;

 

Správce údajů

je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.;

 

Subjekt údajů

je jakákoli fyzická osoba, s jejímiž osobními údaji se nakládá.;

 

Zpracovatel údajů

je jakákoli fyzická či právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura či jakýkoli jiný subjekt zpracovávající osobní údaje pro správce údajů (zpracování údajů prostřednictvím subdodavatele).;

 

Z jakých principů vycházíme při zpracování osobních údajů

 • zpracováváme v souladu se zákonem a vždy otevřeně – transparentně
 • používáme pro konkrétní účel (fakturace, plnění smlouvy, výdej dokladů atp.)
 • zpracováváme přesné osobní údaje a pouze v nezbytném rozsahu
 • omezuje předávání na nezbytně nutné
 • chráníme a zabezpečujeme

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami subjekty údajů poskytnou a ke kterým máme řádný právní titul (souhlas, zákon, smlouva, oprávněný zájem).

 

Žádosti, cenové nabídky a webové formuláře

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Bydliště

Newsletter

 • E-mail

Objednávky

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Bydliště
 • Adresa pro doručení

 

Výše zmíněné údaje slouží ke komunikaci, zaslání cenových nabídek, organizaci, účtování, poskytování nebo pro doručení objednaného zboží a služeb.

 

Co uděláme v případě, když se nás subjekt údajů zeptá na své údaje

 

Jaká má subjekt údajů práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

–       Právo doplnit a upravit osobní údaje

–       Právo na přístup k údajům

–       Právo na vymazání osobních údajů

–       Právo na omezení zpracování

–       Právo na námitku

–       Právo na vysvětlení a podání stížnosti

–       Právo na přenesení údajů

 

Právo doplnit a upravit osobní údaje

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že údaje, které zpracováváme, jsou chybné nebo neúplné, můžeme je upravit, resp. doplnit.

 

Přístup

Na základě žádosti zasíláme přehled osobních údajů a následující informace

–       Pro jaké účely zpracováváme údaje

–       Kdo jsou příjemci osobních údajů

–       Doba, po kterou budou údaje uloženy

–       Zda lze požadovat opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku

–       Informace o zdroji osobních údajů

 

Výmaz

Můžeme být požádání, abychom údaje vymazali (nedotkne se údajů na dokumentech, které musíme dle zákona uchovávat a pro obhajobu našich právních nároků).

Právo na výmaz je v těchto případech

–       Nejsou již potřeba pro účely, ke kterým byl udělen souhlas

–       Souhlas byl odvolán a neexistuje žádný právní důvod pro jejich uchování

–       Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně

–       Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

–       Jedná se o osobní údaje osoby mladší 16 let

 

Vznesení námitky

Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. V případě existence konkrétních důvodů lze vznést námitku.

 

Omezení zpracování

Právo na omezení zpracování osobních údajů lze uplatnit

–       Je rozporována přesnost osobních údajů

–       Zpracováváme osobní údaje protiprávně

–       Nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování

–       Byla vznesena námitka

 

Přenositelnost osobních údajů

Přenositelností osobních údajů je právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné společnosti – správci.

 

Subjekt údajů může kdykoliv uplatnit svá práva na přístup k osobním údajům, opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů, vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.

 

Postup vyřizování dotazů subjektů údajů

 

Při dotazu subjektu údajů nejprve odkážeme na internetové stránky www. Nazdabori.cz

V případě, že subjekt údajů chce svůj dotaz vyřešit přímo na místě, tak Drkolnovská 647, Příbram 261 01

Máme na zřeteli, že odpověď na dotazy subjektů údajů je časově omezená, jednáme tedy neprodleně.

 

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě webových stránek můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webové stránky, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka. Přistupuje-li subjekt údajů na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o mobilním zařízení. Informace o chování na webu jsou však z důvodu maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. K tomuto analytickému vyhodnocení využíváme Google analytics od společnosti Google Inc. Tyto poznatky pak používáme k vylepšení funkčnosti a přehlednosti našich produktů a služeb.

Cookies

Cookies slouží k několika účelům. Na stránkách našeho internetového obchodu používáme tyto cookies:

 • Ukládáme si data potřebná pro přihlášení
 • Ukládáme si data voleb – řazení produktů, filtrace v produktech, vyplněné formuláře (aby nebylo nutné poté formuláře znovu vyplňovat)

 

Cookies lze vypnout v nastavení prohlížeče a zapnout funkci anonymního prohlížení. Poté se údaje nebudou ukládat a některé funkce nebudou pracovat správně.

Proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů a pro uvedené účely:

 • Zpracování a doručení objednávky
 • Vypracování cenové nabídky
 • Nabídka služeb – osobní údaje předáváme i třetím stranám (např. přepravní společnosti)
 • Zlepšování našich služeb
 • Hodnocení našich služeb a produktů
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme osobní údaje třetím subjektům

–       Doručení zboží

–       Obchodní sdělení – v případě rozesílání obchodních sdělení (newsletter) využíváme zpracovatele. Zpracovatel je vázán mlčenlivostí a údaje nesmí použít k žádným dalším účelům. Je povinen dodržovat stejné povinnosti, jako dodržujeme my.

–       Remarketing – předáváme pouze informace o návštěvě a prohlížených stránkách na našem webu.

 

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

–       Po dobu trvání smluvního vztahu

–       Osobní údaje, ke kterým byl udělen souhlas po dobu 60 měsíců, nebo do odvolání souhlasu

–       Osobní údaje pro zasílání newsletteru po dobu 60 měsíců, nebo do odvolání souhlasu. Pro odvolání souhlasů lze využít odkaz v zaslaném obchodním sdělení nebo zaslání na e-mail klinika@nazdabori.cz

–       Po dobu, kterou nám ukládá zákon či právní předpisy.

 

Zabezpečení osobních údajů

V naší společnosti jsou osobní údaje zabezpečeny jak po technické, tak po organizační stránce. Naše zabezpečení jsou pravidelně aktualizovaná a zdokonalována.

 

Jakékoli narušení bezpečnosti osobních údajů (krádež, ztráta, neoprávněné nahlédnutí, kopírování, nakládání atp.) je zakázáno a musí být okamžitě hlášeno správci.

 

Jak postupovat v případě dotazů a nejasností

Pokud je jakýkoli dotaz anebo se subjekt údajů domnívá, že osobní údaje nezpracováváme v souladu se zákonem, tak se může obrátit na naší společnost na e-mail klinika@nazdabori.cz

 

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.